Úvod

Vítame Vás na stránke Urbarského a pozemkového spoločenstva Žehra. Okolie obce Žehra je obklopené lesmi, ktoré sú vlastníctvom členov UaPS Žehra. Od roku 2018 obhospodarujeme 155 hektárov lesných porastov, trvale trávnatých porastov a ornej pôdy.

Problematika finančnej a materiálnej situácie je pomerne zložitá kvôli už bývalému nefungujúcemu vedeniu UaPS Žehra. Hlavnými zámermi nového výboru je odstránenie negatívnych činností z minulosti, zalesňovanie, odstraňovanie príčin zlého hospodárenia, zavedenie spravodlivého systému riadenia subjektu, prenájom pôdy, čistenie naletových drevín, ,vysporiadanie vlastníckych vzťahov, obnova vodnej hrádze, tvorba lesných ciest, ochrana lesného ekosystému, a mnoho iných lesných činností, ktoré zlepšia hospodárenie pre celý subjekt a jeho členov.

Lesné služby

Pre zabezpečenie kvalitnej užitkovej drevnej hmoty je dôležité dbat na správne výchovné a pestovateľské procesy, ktoré zabezpečia dobrý zdravotný stav hospodárskeho lesa. Lesy UaPS Žehra sú dôležitou súčasťou katastrálneho územia obce Žehra a jej okolia. Zdroje ako voda, kyslík a v neposlednom rade aj drevo sú nevyhnutné pre život občanov, preto je nutné klásť vysoký dôraz na rozumné obhospodarovanie týchto lesných kultúr.

Hospodárske lesy UaPS Žehra boli dlhodobo zanedbávané . Z toho dôvodu sa rozšírilo veľké množstvo naletových drevín a krovín, ktoré spôsobujú znižovanie množstva uchytenia samo-vysiatych sadeníc a sadeníc ktoré sa vysádzajú umelo. Nutnosťou v súčasnom hospodárení je odstraňovanie týchto naletových drevín ako napr. lieska, malinčiak a pod. Efektívny spôsob spracovania týchto nežiaducich drevín je štiepkovanie.

Satelitný snímok majetku UaPS Žehra (Košický kraj)
Zdroj: www.google.sk