Úvod

Vítame Vás na stránke Urbarského a pozemkového spoločenstva Žehra. Okolie obce Žehra je obklopené lesmi, ktoré sú vlastníctvom členov UaPS Žehra. Od roku 2018 obhospodarujeme 171,2 hektárov lesných porastov, trvale trávnatých porastov a ornej pôdy.

Problematika finančnej a materiálnej situácie je pomerne zložitá a vznikla kvôli už bývalému nefungujúcemu vedeniu UaPS Žehra. Odpredaj dreva sa realizoval za podivných podmienok a veľké množstvo dreva putovalo za hranice Slovenska. Suma vypočítaná z nákladov na ťažbu za vytaženú hmotu spôsobila, že predaj dreva bol realizovaný pod trhovu cenu. To spôsobilo takmer zánik celého urbarského spoločenstva vlastníkov lesov v Žehre. Zo zmenou členov výboru a nástup predsedu spoločenstva Ing. Miloša Kočiša a podpredsedu Miroslava Nemčíka a kolektív. sa zmenil systém obhospodarovania lesných kultúr v tomto spoločenstve. Zastavila sa nerentabilná ťažba dreva a využivajú sa všetky moderné lesnické postupy, ktorými sa zabezpečuje výsadba v týchto ťažbou dotknutých oblastiach.

Hlavnými zámermi nového výboru je odstránenie negatívnych činností a vykonávanie prác : zalesňovanie, budovanie vodozádržných opatrení v lesných porastoch a zadržiavanie vodných tokov, spolupráca s miestnymi subjektmi, samosprávou a VÚC, ochrana vodných zdrojov a zastavenie erózií pôdy, čistenie náletových drevín, vysporiadanie vlastníckych vzťahov a ochrana majetku členov, tvorba lesných ciest, ochrana lesných porastov a pôdy.

Lesné služby

Pre zabezpečenie kvalitnej užitkovej drevnej hmoty je dôležité dbat na správne výchovné a pestovateľské procesy, ktoré zabezpečia dobrý zdravotný stav hospodárskeho lesa. Lesy UaPS Žehra sú dôležitou súčasťou katastrálneho územia obce Žehra a jej okolia. Zdroje ako voda, kyslík a v neposlednom rade aj drevo sú nevyhnutné pre život občanov, preto je nutné klásť vysoký dôraz na rozumné obhospodarovanie týchto lesných kultúr.

Hospodárske lesy UaPS Žehra boli dlhodobo zanedbávané. Z toho dôvodu sa rozšírilo veľké množstvo naletových drevín a krovín, ktoré spôsobujú znižovanie množstva uchytenia samo-vysiatych užitkových drevín. Nutnosťou v súčasnom hospodárení je odstraňovanie naletových drevín ako napr. lieska a pod. Efektívny spôsob spracovania týchto nežiaducich drevín je štiepkovanie.