Úvod

Vítame Vás na stránke Urbarského a pozemkového spoločenstva Žehra. Okolie obce Žehra je obklopené lesmi, ktoré sú vlastníctvom členov UaPS Žehra. Od roku 2018 obhospodarujeme 155 hektárov lesných porastov, trvale trávnatých porastov a ornej pôdy.

Problematika finančnej a materiálnej situácie je pomerne zložitá a vznikla kvôli už bývalému nefungujúcemu vedeniu UaPS Žehra. Pri vykonavaní činnosti bývalého výboru UaPS Žehra v rokoch 2012- 2017 bolo vytažených viac ako 1000 m3 drevnej hmoty. Odpredaj dreva sa realizoval za podivných podmienok a veľké množstvo dreva putovalo za hranice Slovenska. Finančnou analyzou boli zistené vážne pochybenia byvalého predsedu Jána Kubaška aj ostatných členov výboru a OLH. Suma za vytaženú hmotu činila v ročných závierkach v rokoch 2012-2017 minusové hodnoty. To spôsobilo takmer bankrot celeho subjektu. Zo zmenou členov výboru a nástup predsedu spoločenstva Ing. Miloša Kočiša sa zmenil systém obhospodarovania lesných kultúr v tomto spoločenstve. Zaviedla sa uplná transparentnosť medzi členmi a vyborom. Zastavila sa ťažba dreva. Hlavnými zámermi nového výboru je odstránenie negatívnych činností z minulosti, zalesňovanie, budovanie protipovodnových opatrení a vodných plôch, ochrana vodných zdrojov a pôdy, čistenie náletových drevín, vysporiadanie vlastníckych vzťahov, obnova vodnej hrádze, tvorba lesných ciest, ochrana lesného ekosystému a mnoho iných prospešných lesných činností, ktoré zlepšia hospodárenie a ochranú celého hospodárskeho lesa v Žehre.

Lesné služby

Pre zabezpečenie kvalitnej užitkovej drevnej hmoty je dôležité dbat na správne výchovné a pestovateľské procesy, ktoré zabezpečia dobrý zdravotný stav hospodárskeho lesa. Lesy UaPS Žehra sú dôležitou súčasťou katastrálneho územia obce Žehra a jej okolia. Zdroje ako voda, kyslík a v neposlednom rade aj drevo sú nevyhnutné pre život občanov, preto je nutné klásť vysoký dôraz na rozumné obhospodarovanie týchto lesných kultúr.

Hospodárske lesy UaPS Žehra boli dlhodobo zanedbávané. Z toho dôvodu sa rozšírilo veľké množstvo naletových drevín a krovín, ktoré spôsobujú znižovanie množstva uchytenia samo-vysiatych sadeníc a sadeníc ktoré sa vysádzajú umelo. Nutnosťou v súčasnom hospodárení je odstraňovanie týchto naletových drevín ako napr. lieska a pod. Efektívny spôsob spracovania týchto nežiaducich drevín je štiepkovanie.

Satelitný snímok majetku UaPS Žehra (Košický kraj)
Zdroj: www.google.sk