Brigády

Brigáda „Spoločne vysaďme les“- ZRUŠENÉ !

Organizačné pokyny:

  1. Zhromaždenie dobrovoľníkov sa uskutoční 17.10.2020 o 8:00 hod. na parkovisku pod kostolom.
  2. Každý dobrovoľník používa vlastne náradie (napr. rýľ, krompáč, lopata, hrable a podobne).
  3. Odporúčame pevnú nepremokavú obuv a pracovné rukavice.
  4. Predpokladané trvanie výsadby lesa je od 9:00 do 15:00.
  5. Občerstvenie sa bude podávať v súlade s najnovšími hygienickými predpismi a pokynmi vyplývajúcimi z nariadení pandémie COVID-19.
  6. Počas celého priebehu podujatia sú účastníci povinní dodržiavať opatrenia v súvislosti s prekrytím tváre
  7. Doprava z miesta stretnutia na plochy zalesnenia bude zabezpečená členmi OZ Nová Žehra.
  8. Podujatie budeme sprevádzať zaujímavým a zábavným programom.

V prípade otázok môžete kontaktovať organizátorov stretnutia na našej Facebook stránke OZ Nová Žehra.

Tešíme sa na vašu účasť!

STRETNUTIE DOBROVOĽNIKOV PODUJATIA 17.10.2020 o 8:00 HOD NA PARKOVISKU POD KOSTOLOM !

Pravidlá pre členov UAPS Žehra

Všetci členovia spoločenstva majú povinnosť pravidelne sa zúčastňovať brigád na spoločnej nehnuteľnosti a spoločne obhospodarovaných nehnuteľnostiach, organizovaných spoločenstvom.

Rozsah účasti člena spoločenstva na brigáde je daná podielom člena spoločenstva na právach a povinnostiach a teda veľkosťou jeho podielu.

Na podiel člena spoločenstva v rozsahu 1000 m2 pripadá jedna odpracovaná hodina. (napr.: 25000 m2 =25 hodín práce).

Člen spoločenstva je povinný zúčastniť sa brigády osobne alebo sa nechá zastúpiť náhradníkom. V prípade, že sa člen spoločenstva nevie zúčastniť brigády osobne a nepoverí ani za seba náhradníka, vzniká mu povinnosť nahradiť spoločenstvu náklady na obstaranie náhradníka, a to vo výške 3,-EUR/1 odpracovaná hodina.

Za účasť na brigáde patrí členovi spoločenstva odmena, a to vo výške 3,-EUR/1 odpracovaná hodina. Člen, ktorého podiel v spoločenstve je vo výške minimálne 2ha a viac, má právo na odmenu za odpracované hodiny naviac, a to vo výške 3,-EUR/1 odpracovaná hodina. Takémuto členovi nárok na vyplatenie odmeny automaticky nevzniká, ale musí byť schválená výborom.

V prípade že člen UaPS Žehra nemá záujem o žiadnu aktivitu v UaPS Žehra, môže splnomocniť výbor Urbárskeho a pozemkového spoločenstva Žehra, ktorý bude zastupovať takýchto členov na všetkých činnostiach, vrátane valných zhromaždení až do odvolania.

Splnomocnenie prosím poslať na adresu Urbárskeho a pozemkového spoločenstva Žehra ( viď. Splnomocnenie v prílohe).

Člen spoločenstva, ktorý vykonal brigádu osobne alebo zastúpený náhradníkom v rozsahu zodpovedajúcom výške jeho podielu, má právo na zvýhodnenú cenu za nákup palivového dreva od spoločenstva alebo si môže palivové drevo sám vyhotoviť za podmienok určených výborom.

Ročná bilancia účasti členov spoločenstva na brigádach bude podkladom pre prideľovanie statusu členom spoločenstva, a to aktívny člen, ktorý sa zúčastňoval brigád v rozsahu jeho podielu a neaktívny člen, ktorý sa nezúčastňoval brigád vôbec alebo v menšom rozsahu ako pripadá na polovicu jeho podielu. Členom spoločenstva, ktorí majú pravidelne status aktívny , môže výbor raz za 5 rokov priznať mimoriadnu odmenu, a to finančnú alebo naturálnu.